Izaberite stranicu

Савет родитеља

Z

предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор тајним гласањем;

Z

предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;

Z

предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада;

Z

учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

Z

разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег програма рада, извештаја о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

Z

разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе и средстава прикупљених од родитеља;

Z

разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;

Z

учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа;

Z

учествује у поступку прописивање мера за правила понашања у установи;

Z

даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програм наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

Z

организује и спроводи сарадњу са надлежним органима у Општини;

Z

брине се о здравственој и социјалној заштити ученика;

Z

обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима органи Школе не могу доносити одлуке без предходно добијеног мишљења родитеља;

Z

Разматра и друга питања предвиђена Статутом.