Izaberite stranicu

Сарадња са родитељима

Циљ програма сарадње школе са породицом ученика је подизање нивоа партнерства родитељ-школа у остваривању образовно-васпитне функције школе и пружање помоћи и подршке родитељима при обављању васпитне улоге. Овај циљ ће бити реализован организовањем различитих облика активности, усмерених на обезбеђивање трајне и квалитетне сарадње родитеља и школе и на правовремено информисање родитеља о свим аспектима школског живота, рада и понашања, релевантних за развој, образовање и васпитање ученика.

облик сарадње садржај реализатори

Индивидуални разговори

 

(отворена врата)

Размена информација оуспеху,напредовању, интересовањима и понашању ученика у породици и школи Разредни старешина или предметни наставник,психолог, педагог, директор
Родитељски састанци Упознавање са наставним планом и програмом, организацијом рада школе, уџбеницима, правилима понашања, интерним актима, успехом и проблемима одељења… Разредни старешина, ПП служба, директор
Саветодавни рад са родитељима Различити облици саветодавног рада којима су обухваћени: проблеми адаптације, образовни и васпитни проблеми, развојни проблеми и тешкоће,.. Психолог, педагог, разредни старешина, директор
Едукативна предавања Подизање нивоа родитељских компетенција ПП служба, МУП
Учешће родитеља у Савету родитеља, Школском одбору, Тимовима за развојно планирање, самовредновање, превенцију насиља Активности дефинисане законом и правилницима о раду ових стручних и руководећих органа Директор, координатори и чланови тимова
Дан отворених часова Родитељи ученика могу једном месечно да присуствују часовима (последњи радни дан у месецу у млађим разредима, први радни дан у месецу у старијим разредима) Предметни наставници
Дан дечака и Дан девојчица Родитељи ученика осмог разреда представљају своја занимања у оквиру програма професионалне оријентације Чланови тима за професионалну оријентацију ученика
Свет занимања Реални сусрети са занимањима на радном месту родитеља добровољаца Чланови тима за професионалну оријентацију
Кутија добрих жеља Родитељи у холу школе убацују у наменску кутију своје предлоге за унапређење квалитета и услова рада (афирмише се позитиван, сараднички и конструктиван однос према школи) ПП служба
Анкета о задовољству родитеља сарадњом Облик самовредновања, једном у полугодишту ПП служба
Информисање Постављање свих релевантих информација на улаз, пано и сајт школе. Израда штампаних обавештења. Сви запослени
Донације Донацијама родитељи могу да учествују у хуманитарним акцијама за помоћ социјално угроженим ученицима, као и у побољшању услова рада и техничкој опремљености школе Директор, Школски одбор, Вршњачки тим