Izaberite stranicu

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Пано о правима детета направио је члан Ученичког парламента Никола Милановић, ученик одељења 7/3

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда. Парламент се бира сваке школске године. Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.
Ученицима је на овај начин омогућено да дају мишљења и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и турнирима, организацији разних активности у школи и ван ње. На састанцима Ученичког парламента се разматрају односи и сарадња ученика и наставника и трага за решењима уочених проблема у настави и осталим аспектима школског живота.

Годишњи план Ученичког парламента за 2019/2020. годину

 

Координатор: Марија Лакићевић, наставник српског језика

 1. Формирање Ученичког парламента и оснивачка седница
 2. Избор председника и два представника ученика који учествују у раду проширеног сазива Школског одбора, избор представника  у Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и представника у  Стручном активу за развојно планирање
 3. Информисање о организацији рада школе (стручни органи, тимови), где је педагог реализатор и разматрање годишњег узвештаја о раду школе.
 4. Договор о сарадњи са Вршњачким тимом, који  присуствује првом састанку Парламента
 5. Правила понашања у школи
 6. Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента.
септембар

1.      Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години

2.      Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о:

Годишњем плану рада школе, Школском програму развојном плану, правилима понашања у школи, начину уређења школског простора, мерама безбедности ученика, сарадњи са Вршњачкм тимом, мерама за побољшање редовне, допунске и додатне наставе, ваннаставних и слободних активности активности, организовању екскурзија, о припреми за Завршни испит, организовању матурске вечери, учешћу на спортским и другим такмичењима, реализацији пројеката, организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње, као и другим питањима значајним за образовање и васпитање ученика.

3.      Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања. Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, као и односа са вршњацима, разговор о превенцији насиља.

4.      Промовисање добрих примера из школског живота

5.      Предлози чланова Парламента за организовање спортских активности у школи.

Oктобар
 1. Информисање о успеху, владању и изостанцима ученика на крају првог класификационог периода (реализатор педагог) и давање предлога за побољшање успеха и смањење броја изостанака.

2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење

3. Међународни дан толеранције, 16. 11.

4. Светски дан деце,  Дан Конвенције о правима детета 20. 11.

Новембар
 1. Разматрање сарадње са Вршњачким тимом
 2. Разматрање квалитета реализације редовне, додатне и допунске наставе и ваннаставних активности и предлози за побољшање.

3. Новогодишња журка

Децембар
      1. Прослава дана Светог Саве Јануар
 1. Информисање чланова Парламента о успеху, владању и изостанцима ученика на крају првог полугодишта (реализатор педагог).
 2. Давање мишљења о избору уџбеника.
 3. Договор о помоћи слабијим ученицима.
Фебруар
       1. Обележавање Светског дана воде, 22. 3. Март-април

       1. Светски дан здравља, 7. 4 – обележавање

 

2. Организација припреме за прославу Дана школе.

3. Професионална оријентација – представљање средњих школа

4. Информисање чланова Парламента о успеху, владању и изостанцима ученика на крају 2. класификационог периода (реализатор педагог) и предлози за побољшање.

Април
 1. Припрема за Завршни испит
 2. Договор о прослави матуре и обележавању последњег наставног дана
 3. Критички осврт на протеклу школску годину – успеси и неуспеси у раду Парламента и самовредновање рада школе.
 4. Предлози за унапређење рада Парламента

5.      Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)

Мај

       1. Дискусија о Завршном испиту

 

2. Анализа рада Ученичког парламента – извештај о раду

Јун

–        Сарадња са Младим амбасадорима културе

 

–        Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења

–        Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности

–        Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика

–        Предлози за осавремењивање наставе

Током године