Izaberite stranicu

О Д Л У К У – ПОЗИВ

n

Категорија

Датум објављивања

01/11/2021

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГУ

  физичко обезбеђење у 2021.години,

за потребе Основнe школe „Михаило Петровић Алас“ из Београдa

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, 11000 Београд.

2. Предмет набавке: Набавка услуга – физичко обезбеђење, за потребе Основнe школe „Михаило Петровић Алас“ из Београдa.

4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 79713000 – чуварске службе.

5. Врста поступка  : Не примењује се ЗЈН по чл.39.

6. Процењена вредност набавке без ПДВ-а (дин.): до 600.000,00 динара.

7.Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне

    набавке:

 1. Израда позива за подношење понуда истовремено са доношењем Одлуке о покретању поступка дана 11.01.2021.године.
 2. Рок за прикупљање понуда 6 дана од објављивања позива.

8. Подаци у финансијском плану за 2021 годину: 423911/1

 1. ОПИС УСЛУГА ЧУВАРА ШКОЛЕ:
  1. Период коришћења услуга: 12 месеци од дана закључења уговора, односно до утрошка планираних средстава.
  1. Место извршења услуге је објекат школе, на адреси: Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, 11000 Београд.
  1. Обављање услуга физичког обезбеђења ће се вршити, у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора, сваким радним даном, осим за време зимског распуста (распуста предвиђених календаром образовно-васпитног рада Основне школе за школску 2020/2021 и 2021/22.годину) – 1 (један) извршилац стално присутан у наведеном простору, у времену од 07:30 – 19:30 часова.
  1. Планирани број сати рада за предметну услугу на годишњем нивоу је до 2.340, а што је одређено аналогно броју радних сати у 2020. години и планираним потребама наручиоца.
  1. Основни задатак радника обезбеђења је да:
 2. врши редовне обиласке објекта школе и припадајућег школског дворишта, у циљу заштите ученика, запослених и посетилаца у објекту;
 3. врши непрестану контролу стања безбедности на објекту школе и припадајућег школског дворишта;
 4. врши заштиту имовине школе од могућности отуђивања и оштећења;
 5. спречава нарушавање правила понашања школе;
 6. професионално интервенише у случају инцидентних ситуација;
 7. обавља и друге послове из домена безбедности по захтеву наручиоца;
 8. предузима све превентивне мере у циљу сузбијања могућности настанка пожара;
 9. врши свакодневну визуелну контролу исправности апарата за гашење пожара, контролу искључења електричних уређаја, светла и остале опреме;
 10. врши контролу и спровођење мера забране држања запаљивог материјала на безбедној удаљености од грејних тела (радијатора, електроинсталација) и контролу и спровођење забране држања лако запаљивих материјала, течности и гасова у објекту школе;
 11. врши контролу и спровођење забране употребе решоа, грејалица и других електричних апарата и уређаја чија намена није предвиђена у објекту, а за које није дата сагласност за коришћење и налагање уклањања истих из објекта;
 12. обавештава најближу ватрогасну јединицу надлежног органа за унутрашње послове као и одговорна лица наручиоца о избијању пожара и приступа гашењу почетног пожара и отклањању последица истих;
 13. врши предузимање других превентивних безбедносних и мера заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09) подзаконским општим актима, важећим стандардима квалитета и интерним актима наручиоца.

1.6.

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
 4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.7.

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку предметне набавке,  и то:

1. Да је понуђач у претходне две године (2019. и 2020.) остварио укупан приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

2. Да понуђачу рачуни нису били у блокади у последњих годину дана. Рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.

3. Да понуђач поседује важећи сертификат ИСО 9001:2008 систем менаџмент квалитета – област контролисања „Физичко обезбеђење лица, имовине и пословања, обезбеђење јавних скупова“.

4. Да понуђач поседује важећи национални сертификат СРПС А.Л2.002:2008 – област контролисања „Физичка заштита, физичка заштита објеката, физичка заштита јавних скупова“.

5. Да понуђач поседује апарат у власништву за чекирање ради контроле обиласка објеката, од стране ангажованих радника обезбеђења.

6. Да понуђач поседује сопствени контролни центар.

7. Да понуђач поседује најмање 10 (десет) службених мобилних телефонских бројева за ангажоване раднике за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења.

8.Да понуђач поседује полису осигурања имовине – „лица и ствари од опште(законске) одговорности у минималном износу од 50.000,00 евра у динарској противредности.

9. Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом односно да има: минимум 5 (пет) радника у радном или ван радног односа директно ангажованих на пословима физичког обезбеђења, са радним искуством од минимум 3 (три) године на пословима обезбеђења.

10. У погледу пословног капацитета услов је да понуђач  у 2019. и 2020.  години има закључено и реализовано минимум 10 (десет) уговора који имају за предмет услуге физичког обезбеђења.

 1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
  1. Понуђач испуњеност обавезних услова  доказује на следећи начин:
 2. Услов

Доказ:

У случају да је понуђач правно лице доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда),

У случају да је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

 • Услов

Правна лица:

Доказ:

 • Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
 • Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
 • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)  Услов

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Напомена: Уместо наведеног доказа Понуђач може да достави потписану и оверену Изјаву  

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Доказ: потписан и оверен Образац бр. XI.

Докази од 1) до 4) се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, може  пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача, чија понуда буде на основу извештаја комисије за набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије.

У складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама, Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1-4 ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.

   Испуњеност додатних услова   за учешће у поступку предметне

  набавке, понуђачи  доказују достављањем следећих доказа:

 1. Да је понуђач у претходне две године (2019. и 2020.) остварио укупан приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ: Потврде о пријему редовног финансијског извештаја за претходну обрачунску годину (2019.) издате од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

-Билансе успеха за претходну обрачунску годину ( 2019.).

 • Да понуђачу рачуни нису били у блокади у последњих годину дана. Рок се рачуна од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ: Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html – под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године.

 • Да понуђач поседује важећи сертификат ИСО 9001:2008 систем менаџмент квалитета – област контролисања „Физичко обезбеђење лица, имовине и пословања, обезбеђење јавних скупова“.

Доказ: Копија важећег сертификата издата од овлашћене сертификационе куће акредитоване код АТС-а.

 • Да понуђач поседује важећи национални сертификат СРПС А.Л2.002:2008 – област контролисања „Физичка заштита, физичка заштита објеката, физичка заштита јавних скупова“.

Доказ: Копија важећег сертификата и извештај о контролисању издатог од Привредне коморе Србије.

 • Да понуђач поседује апарат у власништву за чекирање ради контроле обиласка објеката, од стране ангажованих радника обезбеђења.

Доказ: Рачун o купљеном апарату који је издат пре објављивања позива за подношење понуда.

 • Да понуђач поседује сопствени контролни центар.

Доказ: Изјава понуђача на свом меморандуму о поседовању контролног центра.

 • Да понуђач поседује најмање 10 (десет) службених мобилних телефонских бројева за ангажоване раднике за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења.

Доказ: Копија рачуна издатог од стране провајдера регистрованог за услуге мобилне телефоније у Републици Србији из ког се може утврдити да понуђач поседује најмање 10 службених мобилних телефонских бројева.

 • Да понуђач поседује полису осигурања имовине – „лица и ствари од опште (законске) одговорности“ у минималном износу од 50.000,00 евра у динарској противвредности.

Доказ: Копија полисе осигурања.

 • Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом односно да има: минимум 5 радника у радном односу или ван радног односа директно ангажована на пословима физичког обезбеђења, са радним искуством од минимум 3 (три) године на пословима обезбеђења.

Доказ:

 • За лица у радном односу:

  – копија радне књижице;

  – образац М-А или други одговарајући образац за пријаву на обавезно социјално осигурање.

 • За лица ван радног односа (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и уговор о допунском раду):

– копија уговора о ангажовању по основу рада ван радног односа.

Ако се из достављених докумената не може утврдити радно искуство на пословима обезбеђења, понуђач доставља изјаву на свом меморандуму о радном искуству радника на пословима обезбеђења.

 1. У погледу пословног капацитета услов је да понуђач  у 2019. и 2020. години има закључено и реализовано минимум 10 (десет) уговора који имају за предмет услуге физичког обезбеђења.

Доказ: Изјава понуђача о закљученим и реализованим уговорима (наводи се назив корисника, број уговора, вредност уговора, контакт особа, телефон) –Образац бр. XIII.

У случају подношења заједничке понуде, овлашћени члан групе понуђача, односно било који члан групе понуђачу може испунити задати услов  наручиоца.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Законски рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана уредно примљене фактуре (рачуна) за извршене услуге за претходни месец.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до утрошка планираних средстава.

Наручилац задржава право да у току трајања реализације овог уговора коригује уговорени обим услуга, у зависности од сопствених потреба, као и утрошка укупно планираних средстава.

 Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну предметну услугу.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДА

Цена у понуди исказује се у динарима  са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

Цена је фиксна и не може се повећавати до краја реализације предметних услуга.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“, који се заснива на следећим елементима критеријума:

 • Понуђена цена:   40 пондера
  • Квалитет:  40 пондера
  • Услови плаћања:  20 пондера
 • Понуђена цена: Максимални број пондера је: 40

             Најнижа понуђена цена износи 40 пондера

             Број пондера за цену већу од најниже израчунава се по формули:

             БП = (НЦ х 50)/ЦП

              БП – број пондера који добија понуђач

              НЦ – најнижа понуђена цена

              ЦП – цена коју је понудио понуђач

   (Напомена НЦ и ЦП је цена по једном радном часу изражено у динарима без ПДВ-а)

 • Квалитет: Максимални број пондера је: 40

2.1       Број школа у којима је понуђач био присутан у пословима обезбеђења и то:

                   а) до 5 школа – 10 пондера

                   б) више од 5 школа – 15 пондера

                   (доказује се копијама уговора који је понуђач склопио са школама на пословима обезбеђења у преходном периоду)

 • Број година у раду обезбеђивања школе од стране понуђача и то:

                   а) до 5 година – 5 пондера

                   б) од 6 до 10 година – 10 пондера

                  ц) више од 10 година – 15 пондера

 • Потврда (сертификат, уверење или сл.) о похађаној обуци семинара, или одговарајућег курса намењеном едукацији на тему превенције преступничког понашања у школи

                     а) непоседовање потврде (сертификата, уверења и сл.) – 0 пондера

                     б) поседовање потврде (сертификата, уверења и сл.) – 10 пондера

 • Услови плаћања: Максимални број пондера је: 20

3.1. У року од 3 дана од издавања фактуре, по истеку месеца за предходни месец – 0 пондера

3.2. У року од 7 дана од издавања фактуре, по истеку месеца за предходни месец – 5 пондера

3.3. У року од 15 дана од дана издавања фактуре, по истеку месеца за предходни месец – 10 пондера

3.4. У року од 30 дана од дана издавања фактуре, по истеку месеца за предходни месец – 15 пондера

3.5. У року од 45 дана од издавања фактуре, по истеку месеца за предходни месец – 20 пондера

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА  НА ОСНОВУ  КОЈИХ ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА  ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти број пондера на основу критеријума за избор најповољније понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који je закључио већи број уговора који се односи на предметну набавку за претходне две године, са наручиоцима у смислу члана 2. ЗЈН. Наручилац ће у том случају тражити од понуђача са истом укупном ценом у понуди да документује број закључених уговора.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља XI).

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, 11000 Београд: ,,Понуда за јавну набавку услуга – физичко обезбеђење, 2018.година НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.01.2021. године до 12:00 часова без обзира на начин на који се доставља.

Отварање понуда биће истог дана 18.01.2021. године у 13:00 часова у канцеларији секретара школе на адреси: Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, 11000 Београд.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.                  

У Београду, дана 11.01.2021.године                                        

                                                                                                       Директора

                                                                                                    Мирјана Шпехар

Повезане вести

„КАКО ЈЕ ВЕКА ВЕШТИЦА ЗАВОЛЕЛА БАЈКЕ“ – промоција књиге –  сликовнице  ауторке Ане Драговић Дрљевић за најмлађе ученике наше школе, ђаке прваке, 17.04.2024.

„КАКО ЈЕ ВЕКА ВЕШТИЦА ЗАВОЛЕЛА БАЈКЕ“ – промоција књиге –  сликовнице  ауторке Ане Драговић Дрљевић за најмлађе ученике наше школе, ђаке прваке, 17.04.2024.

У свечаној сали школе окупили су се ученици првог разреда 1/1 (23 ученика), 1/2 (22 ученика) и 1/3 (30 ученика) са учитељицама Александром Станишић, Јаворком Михајловић и Душицом Арсенијевић, да се упознају са Веком Вештицом, главном јунакињом сликовнице за најмлађе....

Промоција књиге „Мала књига о великим стварима“, прича „ТРАНСФОРМАЦИЈЕ“, одељења 2/3 и 2/2, 16.04.2024.године

Промоција књиге „Мала књига о великим стварима“, прича „ТРАНСФОРМАЦИЈЕ“, одељења 2/3 и 2/2, 16.04.2024.године

У сарадњи са ИК „Пчелица“ организовали смо дружење са писцем за децу, Маријом  Манојловић, ауторком књиге „Мала књига о великим стварима“ , збирком инспиративних прича које подстичу најмлађе на размишљања о себи, али и о свету у коме живе. Овога пута, учесници...

Промоција књиге „Острво слободе“ и радионица са Аном Драговић, одељење 2/1, 27.03.2024.

Промоција књиге „Острво слободе“ и радионица са Аном Драговић, одељење 2/1, 27.03.2024.

У сарадњи са ИК „Одисеја“ и сарадницом Аном Драговић, организовали смо нову радионицу о правилима понашања и значају поштовања правила понашања уз помоћ дечје књиге „Острво слободе“, чији је аутор Ерик Емануел Шмит. Ученици 2/1 ( 20 ученика) са учитељицом Татјаном...