Izaberite stranicu

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

n

Категорија

Датум објављивања

11/05/2020

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

ОШ“Михаило Петровић Алас“

Београд,Господар Јованова 22

Телефон:2623-257

Факс:2623-257

Мат.број:07002955

ПИб:102016372

Жиро рачун:840-1635666-69

Е-маил.osmpalas@sbb.rs

ОГЛАС

На основу члана 22. став1 Закона о јавној свјини („Службени гласник РС“,бр.72/11,88/13,105/14),члана 6 и 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС“бр.24/12-у даљем тексту:Уредба), Решења о давању начелне сагласности градске управе града Београда XXI-04-463.399/2020 od 13.10.2020.,Одлуке Школског одбора од 06-813 од 15.09.2020. и допуне одлуке Школског одбора 06-913 од 09.10.2020 Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Београд,расписује

ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

Предмет давања у закуп:

Фискултурна сала површине 348 м2,у приземљу школе,цена 2.000,00 дин по термину од 60 минута

Свечана сала,површине 221м2, цена 550,00 дин по м2

Подрумске просторије- штампарије 10,50X8,00m,цена 35.000,00 месечно.

 Услови за закуп школског простора:

1.Школски простор се издаје на одређено време,до краја школске 2020/21.године

2.Закупнина се наплаћује месечно 

3.Простор се издаје у виђеном стању

4.Простор се не може издавати у подзакуп

5.Школа задржава право да по овом огласу не изабере ниједног понуђача.

Цена закупа се може мењати искључиво одлуком Школског одбора у циљу усклађивања са тржишним ценама закупа пословног простора на територији Општине Стари град,Града Београда или другим прописом.

Право учешћа по овом огласу имају сва правна и физичка лица,домаћа и страна под условима утврђеним Законом о основама својинско правних односа.

Понуда треба обавезно да садржи:

-Копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и копију копију потврде о пореском идентификационом броју

-просторију коју понуђач жели да закупи и термин закупа

-спорт-активност коју понуђач жели да обавља

-износ понуђене закупнине по сату-односно месечну закупнину

-понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом

Неблаговремене и непотпуне понуде ће бити одбачене и подносиоци неће моћи учествовати у поступку.

Понуђач понуду подноси пошстом илли лично у запечаћеној коверти на адресу:Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, Београд; са назнаком:“ПОнуда за закуп школског простора-НЕ ОТВАРАЈ“

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.Уколико у поступку два или више понуђача понуди исти знос закупнине , позваће се само ти понуђачи да у року од три дана  од пријема позива доставе нову писмену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходну понуду.Уколико позвани понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду или доставе са истоветном закупнином комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача на предлог комисије доноси директор у року од три дана од пријема предлога комисије.

Рок за достављање писаних понуда је 8 дана од дана објављиаваља огласа.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на контакт телефон:011/2623257

Повезане вести

„КАКО ЈЕ ВЕКА ВЕШТИЦА ЗАВОЛЕЛА БАЈКЕ“ – промоција књиге –  сликовнице  ауторке Ане Драговић Дрљевић за најмлађе ученике наше школе, ђаке прваке, 17.04.2024.

„КАКО ЈЕ ВЕКА ВЕШТИЦА ЗАВОЛЕЛА БАЈКЕ“ – промоција књиге –  сликовнице  ауторке Ане Драговић Дрљевић за најмлађе ученике наше школе, ђаке прваке, 17.04.2024.

У свечаној сали школе окупили су се ученици првог разреда 1/1 (23 ученика), 1/2 (22 ученика) и 1/3 (30 ученика) са учитељицама Александром Станишић, Јаворком Михајловић и Душицом Арсенијевић, да се упознају са Веком Вештицом, главном јунакињом сликовнице за најмлађе....

Промоција књиге „Мала књига о великим стварима“, прича „ТРАНСФОРМАЦИЈЕ“, одељења 2/3 и 2/2, 16.04.2024.године

Промоција књиге „Мала књига о великим стварима“, прича „ТРАНСФОРМАЦИЈЕ“, одељења 2/3 и 2/2, 16.04.2024.године

У сарадњи са ИК „Пчелица“ организовали смо дружење са писцем за децу, Маријом  Манојловић, ауторком књиге „Мала књига о великим стварима“ , збирком инспиративних прича које подстичу најмлађе на размишљања о себи, али и о свету у коме живе. Овога пута, учесници...