ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

n

Категорија

Датум објављивања

11/05/2020

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

ОШ“Михаило Петровић Алас“

Београд,Господар Јованова 22

Телефон:2623-257

Факс:2623-257

Мат.број:07002955

ПИб:102016372

Жиро рачун:840-1635666-69

Е-маил.osmpalas@sbb.rs

ОГЛАС

На основу члана 22. став1 Закона о јавној свјини („Службени гласник РС“,бр.72/11,88/13,105/14),члана 6 и 7 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС“бр.24/12-у даљем тексту:Уредба), Решења о давању начелне сагласности градске управе града Београда XXI-04-463.399/2020 od 13.10.2020.,Одлуке Школског одбора од 06-813 од 15.09.2020. и допуне одлуке Школског одбора 06-913 од 09.10.2020 Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Београд,расписује

ОГЛАС 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

Предмет давања у закуп:

Фискултурна сала површине 348 м2,у приземљу школе,цена 2.000,00 дин по термину од 60 минута

Свечана сала,површине 221м2, цена 550,00 дин по м2

Подрумске просторије- штампарије 10,50X8,00m,цена 35.000,00 месечно.

 Услови за закуп школског простора:

1.Школски простор се издаје на одређено време,до краја школске 2020/21.године

2.Закупнина се наплаћује месечно 

3.Простор се издаје у виђеном стању

4.Простор се не може издавати у подзакуп

5.Школа задржава право да по овом огласу не изабере ниједног понуђача.

Цена закупа се може мењати искључиво одлуком Школског одбора у циљу усклађивања са тржишним ценама закупа пословног простора на територији Општине Стари град,Града Београда или другим прописом.

Право учешћа по овом огласу имају сва правна и физичка лица,домаћа и страна под условима утврђеним Законом о основама својинско правних односа.

Понуда треба обавезно да садржи:

-Копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и копију копију потврде о пореском идентификационом броју

-просторију коју понуђач жели да закупи и термин закупа

-спорт-активност коју понуђач жели да обавља

-износ понуђене закупнине по сату-односно месечну закупнину

-понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом

Неблаговремене и непотпуне понуде ће бити одбачене и подносиоци неће моћи учествовати у поступку.

Понуђач понуду подноси пошстом илли лично у запечаћеној коверти на адресу:Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова 22, Београд; са назнаком:“ПОнуда за закуп школског простора-НЕ ОТВАРАЈ“

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.Уколико у поступку два или више понуђача понуди исти знос закупнине , позваће се само ти понуђачи да у року од три дана  од пријема позива доставе нову писмену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходну понуду.Уколико позвани понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду или доставе са истоветном закупнином комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача на предлог комисије доноси директор у року од три дана од пријема предлога комисије.

Рок за достављање писаних понуда је 8 дана од дана објављиаваља огласа.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на контакт телефон:011/2623257

Повезане вести

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

У Дечјој библиотеци „ Драган Лукић“ одржано је дружење ученика основних школа општине Стари град поводом учешћа у манифестацији  „Читалачка значка“. Нашу школу представљала је Сташа Милосављевић, ученица 1/2  на коју смо веома поносни. Сташа је другарима и...

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „УРНЕБЕСНА ФИЗИКА“

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „УРНЕБЕСНА ФИЗИКА“

Захваљујући  сарадњи са Дечјом библиотеком „Драган Лукић“ имамо прилике да упознамо сјајне наслове књига за децу и њихове ауторе. И овога пута, захвални смо за још једно дивно дружење и квалитетно проведено време, Ученици одељења 6/4 са одељенским старешином...