Izaberite stranicu

План јавних набавки 2021. год.

n

Категорија

Датум објављивања

02/25/2021

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Михаило Петровић Алас“

Адреса: Ул. Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд

Интернет страница: www.osmpalas.edu.rs 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/21 су добра – Набавка електричне енергије.

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

 1. Контакт лице и служба

Лице за контакт:  Марија Љиљак Пијетловић , секретар школе,  

Пријем електронске поште врши се преко портала Управе за јавне набавке.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/21 су добра: Набавка електричне енергије

Ознака из општег речника набавке (CPV): 09310000 – електрична енергија

 1. Наручилац не захтева непосредно достављање делова понуде који не могу да се доставе електронским средствима преко портала јавних набавки.

За добро извршење посла

Извршилац се обавезује да као гаранцију за добро извршење посла одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу, која морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 13 месеци од дана потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

2. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

2.1 Начин и услови плаћања:  

Рок плаћања _______дана (најкраћи рок 15 дана, а најдужи 45 дана) од дана пријема исправног рачуна на архиви Наручиоца, под условима утврђеним моделом уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

2.2 Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

2.3. Захтев у погледу рока и места  испоруке добара

Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, у свему према подацима датим у табели у Образцу 1 конкурсне документације.

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана од дана закључивања уговора, у периоду 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора.

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора.

2.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју одређује на основу критеријума цене.

4. Резервни критеријуми на основу којих ће се закључити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда које су након примене критеријума једнаке:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

    5. Критеријум за избор привредног субјекта 

Обављање професионалне делатности

Овлашћење, дозвола или чланство 

Правни основ: Члан 115. став 2. – Ако привредни субјект мора да поседује одређено овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке или да буде члан одређене организације да би могао да обавља предметну делатност, наручилац може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе, овлашћења или чланства. 

Додатни опис критеријума: 

Понуђач мора поседовати важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије. 

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Овај критеријум доказује се дозволом надлежног органа или потврдом о чланству у одређеној организацији, која је издата у држави у којој привредни субјект има седиште. 

Доказ: Понуђач мора поседовати важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ

На основу члана 170. став 3. тачка 2. и члана 171. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014), закључује се  уговор за набавку електричне енергије:

 • Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту примопредаје током периода снабдевања;
 • Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца.
 • Капацитет испоруке: према спецификацији у прилогу;
 • Период испоруке: Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана од дана закључивања уговора у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора.  У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 месеци од дана промене снабдевача;
 • Количина енергије: Електрична енергија према стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период (закључење уговора о потпуном снабдевању) на местима примопредаје током периода снабдевања, укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања;
 • Kвалитет испоруке и испоручене енергије: Квалитет испоручене енергије у складу са Правилима о раду преносног система („Службени гласник Републике Србије“ број 79, од 29.07.2014. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013);
 • Место испоруке: Мерна места, наведена у спецификацији, за објекте прикључене на преносни систем ЈП ЕМС, у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања.
 • Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:
 • Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца прикључен и 
 • Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Планирана потрошња за 2021. годину:

Мерно место 1: Основна школа „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова бр.22, Београд

Број бројила: 010705

ЕДБ: 81328710, двотарифно

Категорија потрошње: Ниски напон

Виша тарифа(kWh)Нижа тарифа(kWh)Укупно(kWh)
123 (1+2)
633401536078700

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту Основне школе „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд.

 • У јединичну цену енергије урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, накнаде за подстицај обновљивих извора енергије, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Испоручилац;
 • Уколико дође до промене трошкова из претходног става који нису урачунати у цену, Испоручилац је дужан да одмах писаним путем обавести Наручиоца;
 • Испоручилац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом издаје Наручиоцу рачун у складу са условима дефинисаним моделом уговора;

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

У табели у наставку дат је преглед мерног места Наручиоца са потребним подацима о мерном месту.

Преглед мерних места наручиоца

Ред.бр.Локација мерног местаАдреса мерног местаЕД бројКатегорија потрошњеОдобрена снага(kW)
1.Основна школа „Михаило Петровић Алас“Господар Јованова бр.22, Београд81328710Широка потрошња50

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавкеУкупна процењена количина(kWh)Јединична цена без ПДВЈединична цена са ПДВУкупна цена  без ПДВ-а за процењене количинеУкупна цена са ПДВ-ом за процењене количине
123456
Активна енергија (НТ+ ВТ)78700
 • Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
 • Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са процењеним количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 • у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са процењеним количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 138. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели 

ВРСТА ТРОШКАИЗНОС ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац попуне сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити образац трошкова припреме понуде.

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Електричне енергије

Закључен између уговорних страна:

1. Наручиоца Основна школа „Михаило Петровић Алас“

са седиштем у Београду, улица Господар Јованова бр. 22,

ПИБ: 102016372 , Матични број:07002955

кога заступа  директор Мирјана Шпехар ,     

(у даљем тексту: Наручилац) 

2._____________________________, 

из ____________________,ул. _______________________,

 матични број _____________, ПИБ ________________, 

рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, 

кога заступа_______________________________, 

у даљем тексту Испоручилац. 

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр. _______ од _____2021. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку добара Основна школа „Михаило Петровић Алас“ из Београда, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 01/21.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом, са балансном одговорношћу, „Михаило Петровић Алас“ из Београда у складу са конкурсном документацијом и по спецификацији усвојене понуде Испоручиоца бр. ______ од ________2021. године, која чини саставни део Уговора.

Вредност добара -цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да јединствена јединична цена добара која је предмет Уговора износи: ______________  динара без ПДВ-а, укупна цена добара  ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, на основу јединствене јединичне цене из усвојене понуде Испоручиоца број _______ од _______2021. године.

У цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, без трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, акциза за утрошену електричну енергију и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, изражене у дин / kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским прописима уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност Наручиоца добара и то Анексом овог уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши најкасније __________

(словима:_________) календарских дана од дана пријема исправног рачуна, који се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период.

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу исправну фактуру у текућем месецу за електричну енергију испоручену у претходном месецу, која мора да садржи у себи исказану цену испоручене електричне енергије, податке о обрачунском периоду, као и накнаде прописане законом (трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача), порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета града Београда.

Место и начин испоруке добара

Члан 5.

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону електричне енергије.

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на годишњем нивоу.

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

Преглед мерног места наручиоца

Ред.бр.Локација мерног местаАдреса мерног местаЕД бројКатегорија потрошњеОдобрена снага(kW)

1.
Основна школа „Михајло Петровић Алас“Господар Јованова 22, Београд81328710ниски напон50

Укупно планирана потрошња у 2021. години

Виша тарифа(kWh)Нижа тарифа(kWh)Укупно(kWh)
123
633401536078700

Члан 6.

Испоручилац је дужан, у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, да најкасније у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи:

Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен. 

Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

Квалитет испоручених добара

Члан 7.

Квалитет испоручене енергије у складу са Правилима о раду преносног система („Службени гласник Републике Србије“ број 79, од 29.07.2014. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013).

Члан 8.

Испоручилац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије. Свако искључење електричне енергије, без обзира на временско трајање искључења, обавезно је најавити наручиоцу најмање 24 сати пре сата искључења.

Члан 9.

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор Испоручиоцу. Испоручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система. 

Извршење обавеза

Члан 10.

Испоручилац ће део испоруке уговорених добара извршити преко подизвођача Привредног друштва ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ

____________, матични број ______________ односно у групи понуђача коју чине Привредно друштво

______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, 

матични број ______________.

Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за обавезе од стране подизвођача, као да их је сам извршио.

Испоручилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извршилац се обавезује да као гаранцију за добро извршење посла одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу, која морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 13 месеци од дана потписивања уговора.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Резервно снадбевање

Члан 12.

Уколико  Наручилац до истека уговора не закључи уговор о снадбевању електричном енергијом у 2022. години,  на захтев Наручиоца, Испоручилац  је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици. 

Ослобађање од одговорности

Члан 13.

Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе.

Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме количине добра утврђене овим уговором за време њеног трајања. 

Као виша сила за Испоручиоца и Наручиоца сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл) као и догађаји и околности које су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорених обавеза, које Испоручилац  није могао спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти државних органа и Оператора система, донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним путем другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више силе.

За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе документом издатим од стране надлежних органа.

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну страну.

Мере заштите

Члан 14.

Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005).

Заштита података наручиоца

Члан 15.

Испоручилац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.

Раскид Уговора

Члан 16.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Остале одредбе

Члан 17.

Испоручилац је дужан да у складу са одредбом члана 119. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), без одлагања писано обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Члан 18.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора решаваће Привредни суд у Београду.

Члан 21.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора. 

  У случају промене снабдевача Уговор се примењује од дана за који оператор система обезбеђује мерне податке за место примопредаје купца (дан промене снабдевача) и закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                  НАРУЧИЛАЦ

________________ ____________________

Повезане вести

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

У школској библиотеци, одржано је школско такмичење рецитатора за ученике млађих разреда. Учествовало је укупно 14 ученика: ПРВИ РАЗРЕД 1/1 Петар Новаковић  „Страшан лав“ – Д. Радовић 1/2 Милан Пешут  „Птица у кавезу“ – Ј. Ј. Змај 1/2 Хана Дачић  „ Шта...