Izaberite stranicu

Развојни план 2018-2022

n

Категорија

Датум објављивања

12/04/2020

ОШ Михаило Петровић Алас

admin

1.0 Лична карта школе

Назив школе: Основна школа „Михаило Петровић Алас“

Име и презиме директора: Мирјана Шпехар

Адреса: Господар Јованова 22, Београд

Телефон:  0112623-257

e-mail: osmpalas@sbb.rs

director.alas@sbb.rs

Школа се налази у центру Београда, што је значајна предност, јер нам је омогућено додатно коришћење ресурса ван школе, а самим тим квалитетнија и богатија реализација наставних садржаја. Школа остварује сарадњу са следећим државним институцијама и културним организацијама: 

 • Скупштина општина «Стари град» и градска управа (локална самоуправа);
 • Министарство просвете и науке;
 • Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања;
 • Завод за унапређивање образовања и васпитања;
 • Учитељски факултет-Београд;
 • Филозофски факултет-Београд;
 • Филолошки факултет-Београд;
 • ПМФ
 • ДИФ
 • ФЛУ
 • Музичка академија
 • Дефектолошки факултат
 • Геолошким и хидрометеролошким факултетом
 • Пољопривредном школом са домом ученика ПК“ Београд“
 • Основне школе на територији општине „Стари град“ и града Београда;
 • МУП „Стари град“
 • Институт за ментално здравље-Београд;
 • Институт за психологију-Београд;
 • Завод за говорну патологију-Београд;
 • Институт за експерименталну фонетику  и патологију говора
 • Градски завод за заштиту здравља;
 • Центар за социјални рад Стари град
 • Дом здравља «Стари град»;
 • Градске/општинске комисије и саветовалишта при домовима здравља;
 • Удружење слепих „Хомер“
 • Стручна друштва
 • Фонд за отворено друштво
 • AISEC
 • УНИЦЕФ
 • Општинска организација Црвеног крста „Стари град“;
 • Дечји савез;
 • Дечји културни центар
 • Регионални центар за таленте
 • Вртићи: Лептирић, Липа, Мајски цвет…
 • Ботаничка башта «Јевремовац»-Београд;
 • Музеји, галерије и архиви (Народни музеј, Народна библиотека, општинска библиотека, Војни музеј, Конак кнегиње Љубице, Природњачки музеј, Педагошки музеј, Музеј „Јована Цвијића“, Музеј Југославије, Историјски музеј, Историјски архив, Галерија САНУ, Галерија фресака, Вуков и Доситејев музеј, Планетаријум, Музеј „Николе Тесле“, УЛУС и др.);
 • Позоришта ( Бошко Буха,Народно позориште, Позориште на Теразијама);
 • Издавачке куће
 • Издавачка кућа Лагуна
 • Редакције часописа: Школарац, Школарка, Математички лист, Архимедес, Национална географија 
 • Спортски центар «Милан Гале Мушкатировић»
 • Зоолошки врт-Београд
 • Планинарски клуб „Балкан“
 • Медији (Радио-телевизија Србије – Радио Београд; Студио Б,…);
 • Задужбина «Илије М. Коларца»
 • Француски институт

Нарочито је значајна сарадња са Градском општином „Стари град“ и Градским секретаријатом за образовање који поред набавке наставних и техничких средстава  инвестирају у побољшање квалитета услова рада и школски простор.

У школи је организована    целодневна и полудневна  настава за ученике првог и другог разреда. За тип наставе родитељи се изјашњавају приликом тестирања ученика. Целодневна настава почиње у 8 сати, а завршава се у 15.35, а полудневна настава се одвија само у преподневној смени и почиње у 8 сати. Настава за  ученике трећег и четвртог разреда је полудневна и почиње у 8 сати и  организован је продужени боравак  у периоду од 12 до 18 часова. Услуга продуженог боравка је бесплатна, а родитељи који имају потребу да дете руча у школи, плаћају само оброк. Настава  за ученике од петог до осмог разреда  изводи се  у 2 смене. Преподневна смена почиње у 08.00, а послеподневна у 14.00 часова.

У школи се учи енглески језик од 1. разреда.  Заступљене су разноврсне слободне активности: рецитаторска/драмска, литерарна, библиотечка, моделарство, ликовна, предузетништво, информатичка,   планинарска, кошаркашка и одбојкашка секција и хор. У школи постоји интерна радио станица „Алас“ у чији рад се радо укључују ученици старијих разреда. 

Школа је центар за полагање стручних испита, а у школској 2013/14. години, на конкурсу Министарства просвете, школа је као једна од укупно 16 београдских основних и средњих школа ушла у пројекат „Развионица“- Оглед за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном образовању и васпитању и добила статус Школе вежбаонице, чиме је званично постала центар за обављање стручне праксе студената. 

OGLEDA ZA PRIMENU PRISTUPA NASTAVI USMERENOJ NA UČENJE I RAZVOJ KOMPETENCIJA UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM O

VEŽBAONIC

2.0 Анализа стања

AНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА ОБЛАСТИ

КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

На основу самовредновања за период 2014.-2018., у односу на постојеће стандарде квалитета рада установа  констатовано је следеће:

 1. Образовна постигнућа ученика

Резултати завршних испита текуће и претходних година, показују да је постигнуће наших ученика знатно изнад просека за Републику и град, а увек међу прве три школе на Општини Стари град. 

Остварени су значајни резултати на такмичењима, општи успех ученика је на високом нивоу.

Током претходних година, резултати самовредновања су показали да школа примењује                                поступке којима прати успешност ученика;


Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу. Известан број ученика је незаинтересован за овај облик наставе, па је неопходно размотрити могућности за превазилажење овог проблема: 

      – Евидентирање ученика који похађају допунску наставу , уважаваће се као позитиван однос према раду и напредовању. 

      –  Редовно информисање родитеља о ефектима допунске наставе и евидентирање истог.

Ученици за које је сачињен ИОП  остварују напредак  у складу са циљевима постављеним  у плану, али код извесног броја ученика постоје  тешкоће;


Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним циљевима.

Додатну наставу унапредити:

 • Анкетирањем ученика и уважавањем њихових предлога
 • Евидентирање ученика као додатни мотив за награду
 • Додатни рад оплеменити савременим иновативним методама, начинима рада, како би ученике боње мотивисали.
 1. Подршка ученицима

У школи функционише систем пружања подршке ученицима. На основу анализе успеха и понашања предузимају се одговарајуће мере и при томе се остварује сарадња са  породицом и широм мрежом заштите, по потреби. Ипак, родитељи сматрају да нису о томе довољно информисани, нарочито о индивидуалном раду са појединим ученицима и родитељима, тако да у наредном периоду треба  разрадити начине информисања родитеља. Родитеље је у већој мери  неопходно укључити у рад тимова.

Развојем информационих технологија, знатно је унапређен проток информација, као и укључивање родитеља у рад школе (сајт, Вибер, Мејл).

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој путем секција и слободних активности по избору ученика, а у складу са њиховим интересовањима.   У школи функвионише систем подршке ученицима из осетљивих група кроз различите акције и сарадњу са институцијама.

 1. Настава и учење

Настава је усмерена на развијање међупредметних компетенција за остваривање предвиђених исхода.  Унапређена је корелација између разредне и предметне наставе, као и између предметних наставника.(тематско планирање)

Већина наставника  истиче циљеве часа, али се то у недовољној мери односи на циљеве учења. 

Наставници дају упутства и објашњења која су јасна ученицима. Већина наставника истиче кључне појмове које треба научити. 

Већина наставника учи ученике како да ново градиво повезују са претходно наученим, као и да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота и са садржајима различитих области или предмета.

Недовољан број наставника учи ученике како да себи постављају циљеве у учењу.

Захтеви и темпо рада се у недовољној мери прилагођавају  могућностима и различитим потребама ученика, осим за ученике који раде  по ИОПу.Зато је потребно давати диференциране задатке и више пажње посветити индивидуализацији.

Већина ученика је заинтересована за рад на часу, активно учествује у раду и користи доступне изворе знања и повремено су у улози реализатора појединих садржаја-вршњачка едукација. Атмосфера на часу је подстицајна.

Већина наставника ефикасно структурира и повезује делове часа, а самим тим и ефикасно користи време на часу.  Међутим, код извесног броја наставника потребно је обратити већу пажњу на успостављање дисциплине.

У настави још увек доминира фронтални облик рада и убудуће је неопходно у већој мери примењивати групни облик рада, рад у паровима, као и различите облике интерактивног учења.

 Кроз „ Развионицу“ побољшане су компетенције наставника за остварење наставног процеса али  је потребна већа примена наставних средстава добијених у оквиру реализације овог  пројекта .

 Такође се ради на побољшњу  компетенције наставника у области тематског планирања и пројектне наставе која ће бити саставни део наставног процеса.

Кооперативност, сарадња и  добра међусобна комуникација између наставника и ученика је све присутнија. Сувопарну монолошку методу заменили су дијалог, коментари ученика, конструктивна питања и предлози.

 Примењивањем Правилника о оцењивању – дела који се односи на формативно оцењивање унапређен је начин евидентирања активности ученикана на часу,   такође и увођењем Е- дневника. Самооцењивање, оцењивање у пару и образлагање оцена ученицима допринело је потпунијој повратној информацији о   напредовању ученика и  како  ученици да процењују свој напредак.

2.4 Етос

У већој мери треба доследно поштовати  правила понашања у школи и предвидети мере у случају непоштовања (за све актере).Конкретизовати мере  кад неко не поштује правила.

За нове ученике примењују се разрађени поступци прилагођавања  на нову средину.

Резултати ученика  се јавно промовишу путем  паноа и сајта.

У школи се организују различите активности у којима сваки ученик може да постигне успех (манифестације, приредбе, спортски турнири, квизови..).

Треба прецизирати начин награђивања наставника и ученика.

Јасно је изражен негативан став према насиљу. Већу пажњу треба посветити укључивању свих актера  у превенцију и борбу против насиља, нарочито родитеља.

 • Више информисати ученике о активностима Тима за заштиту од насиља путем Вршњачког тима и Ђачког парламента.
 • На свим нивоима инсистирати на поштовању правила понашања 
 • Унапредити компетенције наставника за решавање ситуација насиља (стручно усавршавање);
 • Систематско и редовно информисање родитеља о мерама које школа предузима у превенцији и интервенцији, 
 • Едукацију родитеља о активностима везаним за превенцију и интервенцију у случајевима насиља.
 • Укључити што више ученика и родитеља у активности и рад тимова за превенцију насиља;

У школи се прате и анлизирају сви случајеви насиља и примењују се мере у складу са Протоколом о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Побољшано је редовно информисање о одлукама Савета родитеља – путем друштвених мрежа.Мотивисање родитеља да се активније укључе у реализацију појединих програмских садржаја и ваннаставних активности, као и да користе право присуства на дану отворених часова;

Ученички парламент добија подршку за свој рад. Наставници прихватају иницијативу ученика. Организују се заједничке активности наставника и ученика чији је циљ јачање осећања припадности школи. Такође се организује и дебатна настава у којој ученици постављају питања, дају своје коментаре и запажања.

Школа сарађује са друштвеном средином, нарочито са надлежним Министарством, Градским секретаријатом за образовање и локалном самоуправом, али и са бројним културним институцијама, невладиним организацијама и медијским кућама. Ипак, неопходно је унапредити сарадњу са Центром за социјални рад због повећаног броја ученика којима је потребна додатна подршка и од стране Центра и од стране школе.  Ближа сарадња остварена са високошколским установама/факултетима ( Учитељским , Филолошким и Филозофским факултетом) и кроз школу „ Вежбаоницу“.

На нивоу школе организоваће се више хуманитарних акција у којима ће учествовати сви њени чланови.

2.5 Ресурси

Број и структура наставног кадра омогућава квалитетну реализацију васпитно – образованог рада. 

У  школи су обезбеђени материјално технички услови у складу са  могућностима. Треба реализовати набавку опреме и наставних средстава  у складу са потребама школе.

Обратити пажњу на побољшање хигијене тоалета.

2.6 Организација рада школе и руковођење  

У области руковођења добијена је висока оцена, док су у области обезбеђивање квалитета ниже оцењене области које се тичу личног самовредновања.

Већу пажњу треба посветити благовременом информисању запослених.Наћи моделе награђивања и мотивисања запослених који се додатно ангажују у раду.

2.7  Школски програм и Годишњи план рада 

Школски програм  за период 2018-2022. и  годишњи планови рада школе сачињени су у скаду са прописима и садрже све законом предвиђене садржаје.

Нови Школски програм је неопходно ускладити са смерницама датим у Правилнику о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму.

Глобалне планове  треба унапредити:

 1. већим усклађивањем садржаја и  времена реализације програмских садржаја у оквиру сваког разреда, увођењем тематског планирања  као и усклађивањем садржаја различитих предмета ( инетрдисциплинарни приступ) 
 2. разрађивањем начина  провере остварености образовних стандарда и исхода

Годишњи план рада школе  садржи листу обавезних,  изборних и слободних наставних активности и слободних активности, али је при планирању неопходно уврстити интересовања ученика. Годишњи план рада школе  садржи и план израде ИОПа.

Школски програм и годишњи планови рада школе  садрже Посебне програме и пројекте (Програм заштите ученика од насиља, Професионална оријентација ученика, Програм школског спорта, Програм заштите животне средине, Програм сарадње са родитељима, Програм сарадње са локалном самоуправом, План стручног усавршавања запослених,Програм оснаживања инклузивног образовања кроз сарадњу са осетљивим групама).

3.0 SWAT анализа 

Снаге

 • Више од пола века дуга традиција образовно-васпитног рада
 • Препознавање квалитета школе у окружењу  захваљујући добрим резултатима спољашњег вредновања   као и маркетингу
 • Постигнути добри резултати на завршном испиту, такмичењима и добрим општим успехом
 • Сарадничка атмосфера и неговање толеранције и ненасилне комуникације међу свим актерима школског живота
 • Јасне и познате процедуре за заштиту деце од насиља, висок степен безбедности ученика (видео надзор, обезбеђење, дежурства, правилник о понашању)
 • Стално иницирање иновација у настави, модел школа
 • Ангажованост и успех наших ученика на такмичењима
 • Компетенције запослених, захваљујући сталном стручном усавршавању
 • Задовољавајући степен ангажовања ученика у оквиру Вршњачког тима, Дечјег савеза, Црвеног крста, Ученичког парламента
 • Одличан положај школе (центар града и близина важних установа и институција)
 • Висок степен сарадње са друштвеном средином, пре свега са Министарством просвете,  локалном самоуправом и културним институцијама у окружењу
 • Непрекидно учешће у  активностима програма  од ширег друштвеног значаја (Школа без насиља, Професионална оријентација, Предузетничко учење, Развионица)
 • Добри материјално-технички ресурси (двориште са теренима, фиск.сала, свечана сала, кухиња, кабинети, радио станица, савремена наставна средства…)
 • Добар систем обавештавања и информисања родитеља и доступност информација (огласна табла, интернет сајт, доступност информисања путем информационе технологије)
 • Усклађеност школских правилника са новим законом о образовању

Слабости

 • Ограниченост простора за ваннаставне активности због двосменског рада
 • Недостатак средстава и простора за бољу организацију продуженог боравка ученика
 • Велики број ученика у појединим одељењима 
 • Недостатак средстава за већу модернизацију кабинета и самог наставног процеса
 • Захтеви родитеља премашују могућности  образовно-васпитне улоге школе
 • Недовољно коришћење могућности које су стављене на располагање родитељима, за информисање о раду и активностима у школи  
 • Све мањи ентузијазам и мотивација запослених услед лошег материјалног статуса и статуса професије у друштву, а посебно неадекватна материјална надокнада за реализаторе  пружања додатне подршке – педагошке и персоналне асистенте, као и за реализаторе активности у боравку 
 • Повећање броја ученика који спадају у категорију васпитно, образовно и здравствено запуштених, без обзира на висок социјално-економски статус родитеља
 • Неодговорно понашање родитеља – нередовно измиривање финансијских обавеза према школи, за које су дали сагласност
 • Све мање средстава за стручно усавршавање запослених

Могућности

 • Изналажење могућности за донације
 • Укључивање у пројекте који би слабости претворили у снаге (нпр. Оглед Развионица, Предузетничко учење, Планинари…)
 • Повезивање са школама из окружења, захваљујући укључености у међународне пројекте (размена искустава и примера добре праксе)
 • Још већа сарадња са релевантним чиниоцима у друштвеној средини у циљу обезбеђивања повољних или бесплатних едукација за запослене

Претње

 • Измењен и неповољан систем вредности у друштву, који не вреднује довољно ни образовање, ни рад запослених у просвети
 • Злоупотреба права родитеља и ученика, због неприхватања обавеза и одговорности истих
 • Недовољна мотивисаност једног броја запослених за иновативне процесе у раду
 • Недовољна мотивисаност ученика током процеса учења

4.0 Вредности којима тежимо

Наша мисија је допринос у образовању и васпитању генерација ученика који ће једног дана бити одговорни чланови друштва, компететни и својем знањем конкурентни на европском тржишту рада и тиме способни да самостално живе и стварају, а у својој заједници преносе хуманистичке вредности које се од најранијих узраста негују у школи. 

Наше школа ће бити место активности  усмерених на оспособљавање ученика за целоживотно учење и на стварање  подстицајне, сарадничке и толерантне атмосфере у којој ће сви имати једнаке шансе за успех и задовољство у процесу стицања и преношења знања.  У оваквој школи, ученици и њихови родитељи ће бити задовољни  условима за раст и развој, оствареним нивоима знања и вештина, а наставници ће бити задовољни послом који обављају. На нивоу локалне и шире друштвене заједнице, тежимо да постанемо школа модел, центар иновација и стицања праксе будућих генерација наставника.

5.0 Ресурси

Основна школа „Михаило Петровић Алас“ основана је  1959. године. 

Објекат се налази у централној градској зони у непосредној близини значајних институција, као што су: Вуков и Доситејев музеј, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Народни музеј, Галерија фресака, Војни музеј, Студентски парк, Калемегдан, Зоолошки врт, Планетаријум, Ботаничка башта… Предности окружења у коме се школа налази користе се за реализацију појединих програмских садржаја.

Школски простор  Уређењу школског простора посвећује се посебна пажња. Школа располаже са 9 учионица за полудневну наставу, 5 учионица за целодневну наставу, 9 кабинета за предметну  наставу, трпезарија, кухиња, зборница за наставнике, секретаријат и рачуновотство, канцаларија директора школе, канцаларија педагога и психолога и кабинет информатике. Поред сале за физичко васпитање, ученицима и наставницима је на располагању и свечана сала у којој се одржавају приредбе, предавања, састанци и поједине ваннаставне активности. 

Двориште школе је велико и чине га три терена:

 терен за кошарку са трибинама, терен за фудбал и мрежом ограђен терен за одбојку. 

Школска библиотека са читаоницом располаже са фондом од приближно 7242 наслова. Сваке године обновља се  фонд, а библиотека је претворена   у место у коме ученици  уче и радо бораве.

Највећи део школског објекта и дворишта је покривен видео надзором, а обезбеђење плаћају родитељи ученика. Школа има и школског полицајца.

Техничка и наставна средства

У складу са потребама, циљевима и задацима, школа је релативно добро опремљена техничким и наставним средствима. Школа поседује скоро све потребне врсте наставних средстава, односно, задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Сва дидактичка средства се одржавају, чувају и у складу са могућностима допуњавају новим.

У оквиру пројекта „Развионица“ школа је опремљена савременим наставним средствима

Већина учионица млађих разреда садржи, телевизор и компјутер. Ту је и кабинет за информатику, који је опремљен довољним бројем рачунара али су неки од њих већ застарели, с обзиром на тренд брзог мењања и усавршавања информационих технологија. Од техничких средстава, ту су и мултимедијални пројектори , платна за пројекцију, ЦД плејери и касетофони, одговарајући аудио-визуелни материјали, штампачи и фото-копир апарати. Наведена средства је за потребе савремене наставе потребно употпунити новијим и функционалнијим.

Већина  учионица поред класичних табли имају и беле табле. Такође, школа поседује и шест  „паметних табли“ и организована је додатна обука наставника за њихово коришћење. 

Људски ресурси

Квалификациона структура запослених задовољава потребе у складу са Правилником о степену и врсти стучне спреме наставног особља и  стручних сарадника. Лиценце за рад имају сви запослени.

Наш колектив већином чине ентузијасти, који воле свој позив  и рад са децом. То је разлог зашто се велики број запослених интересује за стално стручно усавршавање и подизање властитих компетенција. Такође, то је разлог зашто  наши ученици  и наставници постижу значајне резултате на разним такмичењима и зашто су ангажовани на разним манифестацијама, пројектима , ваннаставним активностима… Међутим, финансијске могућности школе да обезбеди едукацију запослених су све мање, што доводи до одступања  од индивидуалних годишњих планова усавршавања.

 1. Развојни циљеви

РАЗВОЈНИ  ПРИОРИТЕТИ  ШКОЛЕ

Унапређење процеса планирања, организовања и квалитета рада у циљу развоја  кључних ученичких компетенција

 • Компетенција за учење
 • Одговорно учешће у демократском друштву
 • Естетичка компетенција
 • Комуникација
 • Одговоран однос према околини
 • Одговоран однос према здрављу
 • Предузимљивост и орјентација ка предузетништву
 • Рад са подацима и информацијама
 • Решавање проблема
 • Сарадња
 • Дигитална компетенција

6.1 РАЗВОЈНИ ЗАДАЦИ

Област: Настава и учење

 1. Подизање педагошких компетенција наставника за : 
 • Наставну област, предмет и методику наставе
 • Поучавање и учење
 • Подршка у развоју личности ученика
 • Комуникацију и сарадњу
 1. Израда новог Школског програма у коме су интегрисане све новине (пре свега тематско планирање, оријентација на исходе образовања и пројектна настава) са сталном могућношћу израде анекса; 
 2. Повећање ефикасности образовно-васпитног рада уз примену савремених средстава, облика и метода рада;
 3. Побољшање рада допунске и додатне наставе
 4. Наставак рада на побољшању формативног оцењивања

Област: Подршка ученицима

 1. Наставак реализације пројекта који развија иницијативу и предузетништво код ученика;
 2. Пружање додатне подршке даровитим ученицима и ученицима којима је потребна додатна подршка
 3. Програм подршке породицама
 4. Реализација активности из приграма,,Школа без насиља“
 5. Реализација активности из програма,,Професионална оријентација“

Област: Етос

 1. Подизање квалитета сарадње са родитељима;
 2. Унапређење сарадње са широм мрежом заштите.
 3. Повезивање са школама из окружења 

Област: Ресурси

 1. Опремање кабинета, учионица и других школских просторија средствима која ће омогућити савремену наставу, иновације у настави  и одговарајуће услове за реализацију процеса наставе

7.0  Пројекти

Од „2011/12. школске године, наша школа, заједно са још три школе из Србије и 28 школа из региона, учествује у пилот пројекту „Развој предузетничког учења у основном образовању“, који подржавају Регионални центар за развој предузетничких компетенција за земље југоисточне Европе (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL) и Европска унија. Циљ пројекта је да се код ученика, а преко њих и њихових родитеља, локалне заједнице и друштва у целини, развије култура предузетништва и предузетнички дух, као и основна знања, вештине и ставови који ће им помоћи да се једног дана успешно баве било којим послом, а пре свега да покрену сопствени посао. За своје ангажовање и предузетничке пројекте својих ученика и наставника, школа је добила већ неколико признања и награда.

Од 2017-18. започето је са израдом пројекта „ Уредимо школско двориште“ , а са реализацијом пројекта ће се наставити у наредном периоду

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ

1. ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Циљ:Израда кључних докумената у складу са законским променама и временском динамиком

        Задатак  Планиране            активностиДина-микаНосиоци активности                                          ЕВАЛУАЦИЈА
  Критеријум       успехаИнструменти евалуацијеДинамикаНосиоци активности

Усклађивање Школског програм са одредбама ЗОСОВА


Правилно структуирање Годишњи план рада 
 Изостављање непотребних елемената из Школског програма


Операционализовати планове појединих стручних органа и поједине посебне програме- програм Заштите животне средине
У свим Годишњим плановима наставних предмета навести циљеве учења
Временски ускладити програме наставних предмета у оквиру сваког разреда

У оперативним плановима уносити у предвиђене колоне податке о корелацији, иновацијама и евалуацији
Јун-јул 2018.-2022.Август 2018.-2022.Август 2018.-2022.


Август 2018.-2022.

Сеп.-јун 2018.-2022.

Чланови тима за развој Школског програма

Предметни наставници, стручни органиНаставници предметне и разредне наставе
Предметни наставници, наставници разредне наставе и руководиоци стручних већа


Предметни наставници, наставници разредне наставе
Школски програм садржи све неопходне елементе у складу са ЗОСОВОМ


Видљива операционализавија у годишњим плановима стручних органа и посебним програмима


Годишњи планови наставних предмета садрже циљеве учења

У годишњим плановима су временски усклађене наставне теме/јединице
У оперативним плановима постоје подаци о корелацији, иновацијама и евалуацији наставе

Пед. документацијаПедаг. документација

Пед. документација


Пед. ДокументацијаПед. документација

септембар 2018.Авг.-септембар 2018.
Авг.-септембар 2018.

Авг.-септембар 2018.


Сеп.-јун 2018.


Чланови тима за развој ШП, директор, пп служба, педагошки колегијум

Руководиоци стручних већа, психолошко-педагошка служба, директор школе

Руководиоци стручних већа, психолошко-педагошка служба, директор школеПедагог школе


2. ОБЛАСТ ПРОМЕНА: НАСТАВА И УЧЕЊЕ

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА  НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

        Задатак  Планиране            активностиДина-микаНосиоци активности                                          ЕВАЛУАЦИЈА
  Критеријум       успехаИнструменти евалуацијеДинамикаНосиоци активности

Примена одговарајућих дидактичко-методичких решења на часуУпућивање ученика у различите технике учења

Прилагођавање рада васпитно образовним потребама ученика
Ученици стичу знања на часуЕфикасно управљање процесом учења на часу

Вредновање у функцији даљег учења
Размена  примера добре праксе


Тематско планирање наставе 


Коришћење ресурса школе 
Унапређење корелације разредне и предметне наставе


Наставници истичу кључне појмове у оквиру сваке наставне јединицеКорелација садржаја са другим наставним предметима

Оспособљавање ученика да сами себи постављају циљеве у учењуДиференцијација наставног материјала за ученике који имају тешкоће у учењу као и за надарене ученике Усклађивање материјала  са педагошким профилима и мерама индивидуализације


Подстицање ученика да образложе како долазе до решења


Усмеравати интеракцију међу ученицима тако да буде у функцији учења

Примењивати у већој мери групни радповећати број истраживачких /пројектних задатакаукључивање ученика у припрему материјала за часамбијентална настава вршњачка едукација и пружање помоћи у учењу
Конструктивно одржавање дисциплене на часу
Редовно формативно оцењивање
Примена различитих начина формативног оцењивања и самопроцењивање ученика
Редовно давање детаљних повратних информација са смерницама за даље напредовање
Упућивање ученика у вођење личне документације о постигнућима 
Самопроцењивање усмених и писаних одговора

Планирање и реализација отворених и угледних часова ; размена искустава на нивоу стручних већавременско усклађивање наставних тема и садржаја из различитих предметаРеализација тематског планирања
Функционално коришћење доступних ресурса из ужег и ширег окружења школе
сарадња при реализацији наставних садржаја у четвртом разреду наставника предметне и разредне наставезаједничке спортске и културне активности ученика од првог до осмог разреда: Јевремова улица, Дан школе, Свети Сава, Музички дан Аласа
 Сеп.-јун. 2018.-2022.Сеп.-јун. 2018.-2022.
током године 2018-2022.током године 2018-2022.
током године 2018-2022.


током године 2018-2022.

током године 2018-2022.

током године 2018-2022.
током године 2018-2022.
током године 2018-2022.током године 2018-2022.

Предметни наставници, наставници разредне наставе


предметни наставнцици, наставници разредне наставеНаставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници

Наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници


Наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници
Наставници предметне и разредне наставе

Наставници предметне и разредне наставе

Наставници предметне и разредне наставе, ученици, локална заједница

Наставници предметне и разредне наставе, тимови за додатну подршку ученицима
Наставници предметне и разредне наставе
Наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници
Наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници
Већи степен усвојености наставног садржаја

Већи степен усвојености наставног садржаја/учење у контексту
Висок степен самосталности у току наставног процеса
Већа мотивација и укљученост ученика у наставни процес, боља постигнућа ученикаВећа мотивација и укљученост ученика у наставни процес, боља постигнућа ученика

Ученици образлажу  начине решавања задатака/ученици се ослањају на аргументе приликом излагања
Ученици активно учествују у међусобној дискусији и доношењу закључака
Реализација угледних, анализа и дискусија, и примена у пракси ново стечених знања и искустава

Реализација истих наставних тема у оквиру различитих предмета


Интерактивни и проблемски приступ наставном процесу од стране већег броја наставника, квалитетно укључивање већег броја ученикаДиференцијација у наставном процесу  и приликом вредновања ученикаВећина наставника користи постојећа наставна средства и предности окружењаУченици имају већи број вреднованих акативности

Успешно реализовани часови  и активности; Сарадња и тимски рад наставника предметне и разредне наставе
Евалуација/ самоевалуација


Педагошка документацијаЕвалуација/ самоевалуацијаФормативно оцењивање/усмена и писмена процена
Педагошка документација/продукти рада


Педагошка документација/продукти рада


Педагошка документација, чек листеПедагошка документација, чек листе


Педагошка документација, чек листе, дневници, припреме,евиденција стручног усавршавања у установи, фото и видео материјал

Годишњи планови, месечни планови, припремеГодишњи планови, месечни планови, припреме, Чек листе, извештај о самовредновању

Припрема за час, Чек листе


Припрема за час, Чек листе, евиденција стручних посетаПедагошке свеске, електронски дневник, чек листе


Припрема за час, чек листе, дневник рада, продукти наставе, фото материјал

Током годинеТоком године

Током годинеТоком године
Током године

Током годинеТоком године

Крај школске године

Током године/ крај класификационог периода

Крај школске године
Крај првог и другог полугодишта
Крај првог и другог полугодишта
Предметни наставници, наставници разредне наставе, пп служба, директор

Предметни наставници, наставници разредне наставе стручни сарадници, директор школе


Предметни наставници, наставници разредне наставе стручни сарадници, директор школе

Предметни наставници, наставници разредне наставе стручни сарадници, директор школеСтручна већа, стручни сарадници и директор школе
Стручна већа, стручни сарадници и директор школе, тим за самовредновање
Стручна већа, стручни сарадници и директор школе, тим за самовредновање и инклузијуСтручна већа, стручни сарадници и директор школе, тим за самовредновање

Стручна већа, стручни сарадници и директор школе, тим за самовредновање
Наставници разредне и предметне наставе,стручна већа, стручни сарадници и директор школе

ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  Постизање бољих постигнућа у наставним, ван наставвним акативностима, такмичењима и завршном тесту

ЗадатакПланиранеактивностиДинамикаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
Побољшање постигнућа ученика


Унапређивање припремне наставе

Мотивисање ученика за учешће на такмичењима, културним и спортским манифестацијама
Укључивање већег броја ученика у допунску наставу
Информисање ученика и родитеља о терминима одржавања допунске наставе (огласна табла, сајт, учионице, обавештења за родитеље)
Информисање родитеља у писаној форми о потреби посећивања допунске наставе из одређених предмета и тромесечно писмено извештавањео похађању допунске наставе

Идентификација ученика за ИОП 3
Израда ИОПА 3 у  складу са посебним талентима и пружање адекватне подршке

Саветодавни рад  са ученицима и родитељима

Усклађивање распореда припремне наставе
Уважавање   образовних потреба ученика и усклађивање са планом припремне наставе

Награђивање и похваљивање успешних ученика из школског фонда,  фонда за даровите ученике Јован Ханс Ивановић, Цвијета Ђурашковић;Истицање и промоција успешних ученика на огласној табли, сајту школе и др.
током године 2018-2022.


током године 2018-2022.

током године 2018-2022.

Наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници,одељењске старешине, директор школе
Наставници предметне и разредне наставе, стручни сарадници,одељењске старешинеПредметни наставници, одељењске старешине, стручни сарадници
Предметни наставници, одељењске старешине, стручни сарадници, родитељи,локална заједница


Повећан степен задовољства ученика са постигнутим успехом; усклађена постигнућа и очекивани резултати код већине ученика

Побољшан успех ученика који похађају часове допунске 


Постизање ванпросечних постигнућа 


Стварање здраве, конкурентне средине; постизање добрих резултата на такмичењима; Прилив већег броја ученика у први разред
Педагошка докуменатција предметних наставникаи стручних сарадника

Педагошка докуменатција


Евалуација ИОПа


Огласна табла, сајт школ
Сајт Завода за вредновање квалитета :Статистички подаци на нивоу Републике


Сајт школе,огласна табла,записници стручних већа и друштава која организују такмичења

На класификационим периодима


На класификационим периодима


На класификационим периодима

Током последњег класификационог периода, крај другог полугодишта
Током године,Дана школе, школске славе ,,Свети Сава,,накрају школске годинеОдељ. старешине, стручни сарадници, директор школе
Одељ. старешине, стручни сарадници, директор школе
Одељ. старешине, стручни сарадници, директор школе
Наставници предметне и разредне наставе, директор школе,стручни сарадници

ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

УНАПРЕЂИВАЊЕ СИСТЕМА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА

ЗадатакПланиранеактивностиДина-микаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
Пружање додатне подршке ученицима са тешкоћама у учењу и ученицима из осетљивих групаЕвидентирање ученика са тешкоћама у учењу и ученика из осетљивих група и сагледавање потреба за додатном подршком
Израда педагошких профила и плана подршке /индивидуализација
Информисање родитеља о напредовању ученика
Упућивање ученика у методе и технике успешног учења
Праћење реализације планираних активности и процена степена остварености плана
Помоћ вршњака у учењу
Саветодавни рад и пружање подршке ученицима, родитељима и наставницима
током године 2018-2022.
Наставници разредне и предметне наставе, стручни сарадници,чланови тимова за пружање додатне подршкеПобољшање постигнућа, позитивне промене у понашању, боља социјализацијаПедагошка документација, мере подршке ученицимаЈун 2018.-2022.Тимови за пружање додатне подршке, Тим за ИО
   
Подстицање личног и социјалног развоја ученикаПромовисање заштите животне средине кроз рад планинарске секције, школске еколошке акције, акције локалне заједнице,сакупљање материјала за рециклажу, предавања, радионоицетоком године 2018-2022.

2.РАЗВОЈНИ ЦИЉ:    УНАПРЕЂИВАЊЕ СИСТЕМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У ОБЛАСТИ                           

                                         ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ УЧЕЊА

ЗадатакПланиранеактивностиДина-микаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
Реализација     програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ 

2.Реализација програма Предузетничког учења


Реализација радионица и планираних активности Организација реалних сусрета1.3.Организација Сајма образовања1.4. Остваривање сарадње са Нацоналном службом за запошљавање у циљу професионалног информисања ученика


2.1.Обука ученика за израду бизнис планова и учешће на такмичењима из предузетништва2.2.активности у оквиру секције2.3.партиципација и учешће  у предузетним пројектима


Октобар   – мај 2018.-2022.Април 2018.-2022.током године 2018-2022.

Одељенске старешине,Чланови тима за ПО, стручна служба, родитељи, бивши ученици, стручна служба ,,Националне службе за запошљавање“
 

Реализоване радионице из програма за ПО
У програм укључени сви ученици седмог и осмог разреда
Организовани реални сусрети, сајам образовања и остале планиране манифестације

Педагогшка документација, фото документација, сајт

Јун 2018.-2022.

Чланови  тима ПО

4. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

ЗадатакПланиранеактивностиДинамикаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
1.Развијање спољашње и унутрашње мреже превенције и заштите ученика од насиља1.1. Реализација радионица и предавања од стране МУП-а за ученике 4. и 6. разреда из програма ,,Основе безбедности“
1.2.Реализација програма ,,Твоје знање мења све“ за ученике четвртог разреда
1.3.Реализација радионица из програма Школа без насиља и Учионица добре воље на часовимима одељењског старешине
1.4.активности вршњачког тима : разматрање безбедности и давање предлога за превенцију насиља
1.5.обележавање дана лепих речи,толеранције,дана дечијих права
током године 2018-2022.током године 2018-2022.


Тим за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања, представници МУП-а, учитељи четвртог разреда, одељењске старешине , стручни сарадници, чланови вршњачког тима


Побољшан квалитет функционисања УЗМ и СЗМ , смањен број ситуација у којима је угрожена безбедност ученика
Анкета за ученике, наставнике и родитеље,Записници Тима за заштитуКрај првог и другог полугодишта 2018-2022.Чланови Тима за заштиту од насиља и Тима за самовредновање, Директор
2.Информисање ученика, наставника и родитеља о предлозима за побољшање функционисања УЗМ 2.1.Подсећање ученика, наставника и родитеља на протокол поступања  када је угрожена безбедност ученика 
2.2..Израда информативних флајера и плаката у којима се објашњава функционисање УЗМ
Септембар, октобар 2018.-2022.Октобар 2018-2022.
Одељенске старешине
Чланови вршњачкогтима и представник тима за заштиту
Ученици, наставници и родитељи боље информисани о функционисању УЗМПлакати, флајери, анкета за ученике, наставнике и родитељеКрај првог полугодиштаЧланови Тима за заштиту од насиља и Тима за самовредновање, Директор
3.  Повећати степен ангажовања  и учешћа ученика у доношењу правила понашања у школи


3.1. Организовати процес доношења одељењских правила
3.2. Разматрање и избор школских правила понашања на Ученичком парламенту и Вршњачком тиму

3.3. Истицање правила понашања на видним местима у школи (ходник, хол, учионице) и на сајту школе
3.4. Праћење поштовања правила понашања и њихова ревизија (по потреби)
септембар 2018.-2022.

октобар  2018-2022.

октобар 2018.2022.током године 2018-2022.


одељењске старешине
ученици, представници УП и ВТ
Донета одељењска правила понашања  
На УП и ВТ разматрана правила понашања
Документација УП и ВТКрај првог полугодиштаЧланови Тима за заштитуод насиља, стручни сарадници

 ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ЕТОС

1.УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И ШИРОМ ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

ЗадатакПланиранеактивностиДинамикаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
1.Унапређење сарадња са родитељима


2.Сарадња са Општинским саветом родитеља
3. Реализација пројекта ,,Уређење школског дворишта“

4.Промоција здравих стилова живота
1.1.Анализа степена задовољства сарадње са школом кроз анкету за родитеље
1.2.подстицање родитеља на редовно и квалитетно испуњавање обавеза
1.3.активности родитеља у циљу побољшања односа родитеља према наставницима
1.4. Укључивање родитеља ученика од првог до четвртог разреда у реализацију креативних радионица
2.1.активности представника савета родитеља у циљу повезивања школа на општини и омогућавања реализације различитих спортских, културних, хуманитарних и других садржаја 
3.1.Снимање стања, испитивање потреба ученика, наставника и наставника, израда пројекта 
4.1.активности из програма,,Покренимо нашу децу“
крај првог полугодишта 2018.-2022.

током године 2018-2022.током године 2018-2022.


прво полугодиште 2018-2022.


током године 2018-2022.Тим за самовредновање, одељењске старешине, наставници разредне наставе, представници локалне заједнице

родитељи
Родитељидиректор, студенти Факултета примењених уметности
Учитељи од 1. до 4. разредаРеализоване  креативне радионице, већа посећеност  у терминима ,,отворених врата“, висок степен задовољства родитеља сарадњом са школом
учешће представника савета родитеља у Општинском савету родитеља
Прихваћен пројекат и почетак реализације
Педагошка документација: анакете, извештаји тима за самовредновање, Дневник рада
Записници Савета родитељаКрај другог полугодишта
Крај другог полугодишта
Крај школске године

Чланови тима за самовредновање, одељењске старешине, Савет родитеља и чланови ШОСавет родитељадиректор
Савет родитељадиректор
Директор, Актив учитеља

ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ЕТОС

2. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: ПОБОЉШАЊЕ СТЕПЕНА УГЛЕДА И ПРОМОЦИЈЕ ШКОЛЕ

ЗадатакПланиранеактивностиДинамикаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
1.Наставак  учећша  школе у различитим пројектима локалне средине, Министарства просвете и науке, НВОИзрада плана, формирање тимнова, реализација радионица и других активноститоком године 2018-2022.Ученици, наставници, пројектни тимовиРеализација пројеката и активности  у којима је школа укљученаДокументација школе, извештаји тимоваКрај школске годинеДиректор, представници ШО, тимови који учествују у реализацију пројеката

2.Промоције школе за будуће прваке3.Сарадња школе са медијима

4.Промоција школе  кроз учешће ученика на такмичењима и конкурсима

2.1.Контактирање са руководством Пу“Дечји дани“, организација доласка предшколских група на приредбу и часове ученика првог разреда, подела флајера, израда плаката
2.2.Предавања за родитеље о припреми деце за полазак у школу и презентација школе за родитеље будућих првака

3.1.Учешће у радио и ТВ емисијама

4.1. Објављивање успеха ученика постигнутим на такмичењима и конкурсима
Март 2018.-2022.
током године 2018-2022.


током године 2018-2022.
Учитељи првог и четвртог разреда, педагог, психолог, директор школеНаставници, ученици, директор

Наставници, ученици, директор

Повећан број одељења првог разред

Повећан број примера позитивног медијског појављивања школе

Већа заинтересованост ученика и родитеља за избор наше школе при упису ученика
Дневник рада, фото материјалФото и видео материјал
Педагошка документација
Крај другог полугодишта 2018.


Крај другог полугодишта 2018.Крај школске године
Стручни сарадници
Директор школеСтручни сарадници

ОБЛАСТ ПРОМЕНА: РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА

1. РАЗВОЈНИ ЦИЉ: ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА САРАДЊЕ НА СВИМ НИВОИМА

ЗадатакПланиранеактивностиДинамикаНосиоци активностиЕВАЛУАЦИЈА
КритеријумИнструментиДинамикаНосиоци
Награђивање и похваљивање ученика и наставникаПрикупљање предлога о похваљивању и награђивању ученика и наставника
Израда правилника о похваљивању и награђивању ученика и наставника
током године 2018-2022.Ученици/вршњачки тим и ученички парламент, наставници предметне и разредне наставе, Секретар школе, директорПостигнути резултати на такмичењима, манифестацијама, смотрама, изложбама, реализоване ван активности, посебна ангажованост у радуПедагошка документација, чек листеТоком годинеКомисија / тим за награђивање, директор школе
Директор ефикасно и ефективно организује рад школеПрецизно дефинисати процедуре и носиоце одговорности у свим организационим структурамаСептембар 2018-2022.Директор, стручни сараднициЈасно дефинисане процедуре и одговорности носиаца активностиГодишњи план рада школе/четрдесеточасовна структура радне недељеДиректор, стручни сарадници
Лидерско деловање директораСамовредновање рада директора школе
Планирање личног професионалног развоја
Подстицање целоживотног учења свих у школи
током године 2018-2022.

Усклађивање инструктивно педагошког надзора са потребама праксе

 Израда месечног плана посета часова


Анализа посећених часова
Месечнотоком године 2018-2022.

током године 2018-2022.

директор,педагог,психолог
предметни наставници
директор,педагог,психолог

Израђен годишњи и месечни план посета часова
Чек листе посећених часова


Током године


ДиректорПовезане вести

Резултати Градског такмичења из историје

На Градском такмичењу из историје наше ученице Оливера Зиројевић 8/3 освојила је 2. место, а Дуња Вукићевић 7/3 освојила је 3. место.  Обе ученице имају пласман на Републичко такмичење....

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Привремени орган Града Београда донео је Одлуку о додели ћачке помоћи породицама са    децом школског узраста на територији Београда бр. 6-3766/24-С-20.  Школа ће послати Образац пријаве сваком ученику или ће одељенски старечина поделити родитељима у...

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

Школско такмичење рецитатора, млађи разреди, 13.03.2024.

У школској библиотеци, одржано је школско такмичење рецитатора за ученике млађих разреда. Учествовало је укупно 14 ученика: ПРВИ РАЗРЕД 1/1 Петар Новаковић  „Страшан лав“ – Д. Радовић 1/2 Милан Пешут  „Птица у кавезу“ – Ј. Ј. Змај 1/2 Хана Дачић  „ Шта...