Izaberite stranicu

План јавних набавки 2021. год.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о наручиоцу Наручилац: Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Адреса: Ул. Господар Јованова бр. 22, 11000 Београд Интернет страница: www.osmpalas.edu.rs  Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у...

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ

ОШ“Михаило Петровић Алас“ Београд,Господар Јованова 22 Телефон:2623-257 Факс:2623-257 Мат.број:07002955 ПИб:102016372 Жиро рачун:840-1635666-69 Е-маил.osmpalas@sbb.rs ОГЛАС На основу члана 22. став1 Закона о јавној свјини („Службени гласник...